Hva er et datarom og dets primærfunksjoner?

Hva er et datarom og dets primærfunksjoner?

4/17/2023

Av Sander Haukdal Larsen, daglig leder

Frem til det 21. århundre ble transaksjoner, kapitalforhøyelser og restruktureringer av aksjeselskaper gjennomført ved bruk av fysiske datarom, eller dokumenthvelv, som det ble kalt på den tiden. Dette var strengt bevoktede og avlukkede rom hvor selger av en gitt eiendel kunne fremlegge kopier av all relevant selskapsinformasjon for potensielle kjøpere. I likhet med Henry Ford sin revolusjonering av persontransporten med sin T-modell, var det også i transaksjonsmarkedet behov for nye løsninger som kunne forenkle og effektivisere eksisterende prosesser. Disse behovene formet utgangspunktet for det vi i dag kjenner som virtuelle datarom.

Hva er et datarom?

Et datarom er en skreddersydd IT-løsning som har til hensikt å støtte opp under en selskapsgjennomgang (eng. due diligence). Et datarom skal være en sikker digital flate hvor selger av en gitt eiendel effektivt kan dele relevante dokumenter med en eller flere potensielle kjøpere. Vanligvis sender den aktuelle kjøperen en spørsmålsliste (eng. request list) til selger, med en oversikt over all dokumentasjon som ønskes tilgjengeliggjort i datarommet. Deretter er det selgers jobb å laste opp og strukturere informasjonen i henhold til oversendt spørsmålsliste. Typisk vil det innledningsvis etterspørres informasjon om selskapet (historikk, protokoller, aksjeeierbok og årsregnskap), avtaleforhold (leverandør- og kundeavtaler m.m.), IT og teknologi (systemarkitektur, rettigheter, oppfyllelse av produktkrav), fast eiendom og varige driftsmidler – for å nevne noe.

Hva brukes et datarom til?

I foregående avsnitt har vi dekket den innledende bruken av datarom, men digitaliseringen av due diligence-prosesser åpner opp for at datarom kan bli så mye mer enn bare et system for sikker dokumentdeling. En sentral funksjon i et hvert datarom er å tilrettelegge for smidigere informasjonsflyt mellom kjøper og selger. Kjøper, som på sin side besitter undersøkelsesplikten, må enkelt kunne forespørre ytterligere dokumentasjon, stille spørsmål til allerede opplastede filer og generelle spørsmål. Ved flere potensielle kjøpere i samme datarom er det også avgjørende at datarommet tilbyr vanntette skott mellom de ulike interessentgruppene, slik at alle parter kan være sikker på at arbeidet deres ikke synliggjøres for uønskede parter. Her kommer tilgangsstyring inn i bildet, som lar selger definere hvem som skal ha tilgang til å se hva, og eventuelt hvilke begrensninger som skal gjøres i datarommet.

Datarom som arbeidsverktøy

I ENVE mener vi at det er tid for å tenke nytt rundt bruken av datarom. Vi vet at brukere av datarom per dags dato ofte må ty til tredjepartsløsninger, e-post og Excel for å håndtere sine arbeidsoppgaver ifm. due diligence-prosesser. Vårt mål er å flytte arbeidsprosessene tilbake i datarommet, slik at det ikke lenger er nødvendig å benytte flere ulike systemer for å gjennomføre selskapsgjennomgangen på tilfredsstillende vis. Vi tilbyr derfor et helhetlig arbeidsverktøy som fokuserer på, og legger opp til samarbeid og forenklede arbeidsprosesser gjennom visualisering av fremdrift og automatisering av due diligence-rapportering. Dette er blant funksjonene ENVE leverer for å gjøre våre kunders arbeidshverdag smidigere, og du kan lese mer om funksjonaliteten vi tilbyr her.

Samtidig mener vi at det ikke stopper der. Riktig funksjonalitet på riktig sted i en selskapsgjennomgang vil bidra til å forenkle due diligence-prosesser og transaksjoner ytterligere. Derfor utvikler vi funksjonalitet for automatisert klausulgjenkjenning, sammenstilling og visualisering av KPI’er og forbedret innholdssøk, slik at våre brukere skal kunne øke utnyttelsesgraden av tilgjengeliggjort informasjon. Dette er blant funksjonene som er under utvikling, og som vi mener vil være helt sentrale for å kunne levere morgendagens datarom for sømløse og effektive transaksjoner.